Wijkblad


Lindenholt Leeft is het wijkblad voor en door alle inwonersvan Lindenholt. 

Lindenholt Leeft is een onafhankelijk magazine voor ditstadsdeel en verschijnt zes keer per jaar. Het blad wordt gratis verspreid.Lindenholt Leeft is mede mogelijk gemaakt door de gemeente Nijmegen. 

Er wordt hiervoor heen bijdrage verkregen uit het ‘Budgetwijkactiviteiten/ bewonersinitiatieven van de gemeente Nijmegen en het Rijk’. Tevensmoet een substantieel deel van de kosten voor productie en bezorging wordenopgebracht uit de opbrengst van advertenties. Hiervoor worden vooral lokaleondernemers gestimuleerd om te adverteren tegen zeer aantrekkelijke tarieven.

Het wijkblad wordt huis-aan-huis bezorgd bij ca. 6000huishoudens wat neerkomt op een lezerspotentieel van ca. 16000 lezers! 

Aanleveren van artikelen

Zelf een artikel aanleveren kan heel eenvoudig: mail hetnaar . Ook is het mogelijk het artikel te up-loaden viade website www.lindenholtleeft.nl of te versturen naar het redactieadres.

De redactie behoudt zich het recht kopij aan te passen, inte korten of zonder opgave van reden te weigeren. Dit laatste heeft meestal alsoorzaak dat er onvoldoende ruimte is bij de eindopmaak van het blad. Wanneer relevantzal de aangeleverde kopij opgenomen worden in de planning voor de volgende editie.In geval u een artikel naar de redactie stuurt betekent dit dus nooit dat het ookautomatisch zal worden geplaatst.

Aanleverspecificaties

 1 kolom = 200 woorden, 2 kolommen 400 woorden en 1 pagina(3 kolommen) 600 woorden. Daarbij is er nog ruimte voor foto’s. Dezen altijdonbewerkt en los aanleveren minimale grootte 1 MB per foto. Het aanleveren vantekst bij voorkeur als platte tekst zonder opmaak.

Contact

Redactieadres: Hegdambroek 2524 6546 WP Nijmegen, Telefoon:06 51 17 12 17. 

E-mail: /  www.lindenholtleeft.nl

De redactie bestaat uit:

·        Gerard van Bruggen, hoofdredacteur tevens vormgever en eindverantwoordelijk voor het totale proces.

·        Jan ten Dam, redactielid met als specialiteit ‘LindenholtDoet’ ook verantwoordelijk voor de vormgeving

Victoria Lammerinks-Montis, redactielid en voorzitter van de stichting Lindenholt Leeft met als specialiteit nieuws rondom de scholen.

Drukwerk:

Drukkerij Hendrix 


Bezorging 

Op alle adressen in Lindenholt door inwoners Lindenholt met uitzondering van adressen met een NEE-NEE sticker. 

Bij klachten over bezorging: 06 17484394  

Rondom en ook na de bezorgdata zijn de bladen ook vrijblijvend af te halen op een aantal locaties in Lindenholt:

·        Wijkcentra: De Brack en de Kampenaar

·        Wijkatelier Lindenholt (WAL)

·        Jumbo Leuvensbroek

·        Spar St. Agnetenweg

·        Agneskerk Lindenholt

·        Tennisvereniging Lindenholt

·        Kringloopwinkel Voorstenkamp

·        Bibliotheek Dukenburg

·        Wijkgezondheidscentra