Lindenholt zoekt vrijwilligers


Het doel van het Wijkatelier is om een ontmoetingsplek te creëren, maar ook om andere bewonersinitiatieven in de wijk mogelijk te maken.

Met het Wijkatelier wordt ingezet op het bevorderen van maatschappelijke participatie en het tegengaan van sociaal isolement. Maar gemeenschappelijke voorzieningen zijn niet voor iedereen geschikt. Daarom is er extra aandacht voor bewoners met speciale ondersteuningsvragen. Het Wijkatelier bestaat daarom uit een ‘open’ en ‘beschut’ gedeelte. De activiteiten in beide delen zijn inhoudelijk met elkaar verbonden. De activiteiten in het open deel worden zoveel mogelijk geïnitieerd en uitgevoerd door bewoners. Zij worden waar nodig ondersteund door professionals van de betrokken organisaties.

Het Wijkatelier is ook een proeftuin voor de ontwikkeling van nieuwe vormen van ondersteuning aan (kwetsbare) bewoners in hun zelfredzaamheid en actief burgerschap. De uitkomsten hiervan kunnen in de toekomst gebruikt worden in andere wijken/stadsdelen waar de betrokken organisaties actief zijn.

Wij zijn opzoek naar:

  • Iemand die de boekhouding en de administratie onder zijn hoede wil nemen in samen werking met onze penningmeester Hans Lieskamp.
  • Een beheerder (m/v) die het dagelijks aanspreekpunt is in het wijkatelier voor de vrijwilligers, instellingen en de (commerciële) gebruikers. Dit in samenwerking met onze coördinator Maurice Nooijen en ondersteund wordt door Bianca Bolwerk.
  • Gastheren en Gastvrouwen die tijdens de activiteiten de horeca willen verzorgen. De exacte invulling van bovenstaande werkzaamheden worden samen bepaald.

Stichting Bewonersoverleg Lindenholt

De stichting stelt zich ten doel: De inspraak, medezeggenschap en burgerparticipatie in stadsdeel Lindenholt op gebied van zorg, welzijn, werken, wonen en dagbesteding op democratische wijze vorm te geven. De stichting tracht haar doel te bereiken door op te treden als gesprekspartner naar de Gemeente Nijmegen, ze treedt op als vertegenwoordiger van stadsdeel Lindenholt in nauw overleg met de bewoners: de wijkdoelgroepen en de diverse werkoverleggen in de Broek- Acker- en Kampwijken. Zij is gesprekspartner voor de professionele organisaties die in de wijk werkzaam zijn op de boven genoemde gebieden en verwacht dat de organisaties zich bij haar verantwoorden over het uitgevoerde beleid. De stichting wil de samenwerking tussen vrijwilligers en de professionele organisaties bevorderen. Nieuwe initiatieven op de bovengenoemde gebieden, zowel van wijkbewoners en/of professionele organisaties worden door de stichting Bewonersoverleg Lindenholt autonome stuurgroepen opgericht. In een stuurgroep zijn wijkbewoners en deelnemende organisaties vertegenwoordigd. De stuurgroepen krijgen de beschikking over een budget om hun activiteiten te kunnen uitvoeren. Doelstelling, werkwijze en verantwoording in de relatie met de stichting en stuurgroepen staan omgeschreven in het huishoudelijk reglement.

Wij zijn opzoek naar:

  • Iemand die de boekhouding en de administratie onder zijn hoede wil nemen in samen werking met onze penningmeester Hans Lieskamp.
  • Iemand die de secretariële zaken wil behartigen. Dit in samenwerking met onze secretaris Hannah Dits.

Voor alle overige informatie en aanmeldingen: Bianca Bolwerk, Sociaal Werker Wijkatelier Lindenholt. 06 30 61 22 43 /