Test je ook mee?
Wij werken aan een nieuwe lay-out.
Vanaf 2 april is deze beschikbaar. Wil je de nieuwe lay-out alvast gebruiken?
Test nu mee en laat ons weten wat je er van vindt!
Ik doe mee! Liever niet
Menu

Uitgelicht:

verslag politiek debat in het Wijkatelier Lindenholt

Gerard van Bruggen
14 april 2018 , 280x gelezen

Bewoners Overleggen Lindenholt (BOL) organiseerde op 1 maart een bijeenkomst in het teken van de gemeenteraad(sverkiezingen) en Lindenholt.

Een kleine impressie.

(Heel) vroeger dacht ik dat politici oude mannen waren. Oude mannen, die in herenhuizige kamers in leren fauteuils zaten, dikke sigaren of een pijpje rookten en nadachten over de Grote Zaken van het Algemeen Belang. Heren, die zeker geen interesse hadden voor de dingen die in mij dorp speelden en al helemaal niet voor het dagelijkse wel en wee van gewone mensen.

Deze avond laat mij wat anders zien.

Allereerst heet Jan ten Dam alle aanwezigen welkom, en vertelt hoe deze avond er in grote lijnen uit zal zien.

Hij merkt op dat  de politiek misschien toch niet echt leeft in Lindenholt: van de ongeveer 16.000 bewoners, zijn er zo’n  40 hier aanwezig.

Dan nemen, aan de tafel  voor in de zaal, Tobias van Elferen (D 66), Petra Molenaar (SP), Erik van Zanten (VVD), Charlotte Brand (PVDA) Marjolijn Mijling (CDA) en Faysal Zouay (Groen Links) plaats.

In de zaal zijn onder anderen aanwezig Michelle van Doorn (Partij voor de Dieren), Hans van Deurzen (50+), Peter Eigenhuijsen (Voornijmegen.nu), Tieneke Poortenga (OPA), Leo Venderbosch (Ouderen Belangen Nijmegen) en John Brom (Stadspartij Nijmegen)

Vanavond is Rob Jaspers de debatleider in deze kleine politieke arena. Pittig, snel en goed ingevoerd in wat er speelt in stadsdeel Lindenholt leidt hij de politici én de aanwezigen door het woud van meningen en keuzes.

Op verschillende manieren nodigt hij de aanwezige partijen uit om hun standpunten duidelijk te maken. Niet alleen “de grote zes” die aan de tafel hebben plaatsgenomen krijgen die kans, ook de vertegenwoordigers van andere partijen die in de zaal aanwezig zijn. Door het opsteken van een groene kaart, kunnen zij hun ideeën naar voren brengen.

Niet nadat Rob de tafelgenoten heeft gevraagd waar zij aan denken als je het over  “Lindenholt” hebt. In bijna alle antwoorden valt het woord groen. Daarnaast hebben de meesten wel een persoonlijke band  met Lindenholt. Verbonden door familie, school, werk, sport, uitgaan of de liefde.

Eerst nog tijd voor een paar onderwerpen die met name in Lindenholt hete hangijzers zijn. Zoals het toewijzingsbeleid, de vergrijzing, de zorg(-voorzieningen). Met aanpalende onderwerpen als welzijn, werk en inkomen. Zaken en zinnen die de revue passeren in willekeurige volgorde (aan de lezer om te bedenken bij welke partij ze horen):

  • Spreiden van de huurders waarbij problemen verwacht worden, is niet altijd mogelijk. Het is belangrijk om in de wijk duidelijke inlooppunten te hebben, zoals de sociale wijkteams,  waar men terechtkan met welzijns- en zorgvragen. Zorg er ook voor dat er voldoende kennis met betrekking tot psychiatrische problematiek in de wijk aanwezig is.
  • Heb oog voor alle domeinen! Niet allen de economie, maar (juist) ook de ecologie is een belangrijke voorwaarde voor sociaal welbevinden. Duurzaamheid, veiligheid en schoonheid zijn hierbij drie wezenlijke begrippen.
  • Spreek niet alleen de professionals aan als het om zorg en welzijn gaat, maar ook je netwerk.
  • Haal bedrijven naar Nijmegen, zodat er voldoende banen en dus inkomen en dus welvaart voor de inwoners is.
  • Denk niet lokaal, bijvoorbeeld  als het om bedrijvenvestiging gaat, denk regionaal.
  • Creëer, met het geld voor de re-integratietrajecten, stadsbanen. Zodat mensen die nu werkzoekend  zijn een baan kunnen vinden in het “schoon & veilig” maken en houden  van de wijken.
  • Voorkom dat er overlast veroorzaakt wordt, door meer aandacht te besteden aan signalering en preventie.
  • Behalve meer woonvoorzieningen voor ouderen, zullen er sowieso meer voorzieningen moeten komen die het aantrekkelijk maken om hier te (blijven) wonen.

Hierna  lanceert Rob een aantal ja-/nee- stellingen

Er moet in Lindenholt en Dukenburg één bustarief komen, ook al woont men verder weg.

Er moet toezicht komen op plekken waar bewoners zich onveilig voelen.

Er moet meer regie bij de wijk en haar bewoners liggen.

In deze drie uitspraken kan eigenlijk iedereen zich vinden, met nuanceverschillen in de uitvoering. Met name bij de derde stelling komt naar voren dat de rol van de gemeente steeds meer een ondersteunende wordt.

Er moeten meer windmolens in Nijmegen komen.

De meerderheid is tegen.  Vanuit het publiek wordt opgemerkt dat de gemeente een heel goed energie-voorbeeld zou kunnen geven door zonnepanelen te plaatsen op openbare (wijk-)gebouwen.

Er moeten meer voorzieningen voor ouderen komen

Ook hierover is men het eens, waarbij elke partij haar eigen accent aanbrengt.  Als invalshoeken worden genoemd de woon-enquête, een blijvers-lening, het levensbestendig bouwen, de doorstroming naar kleinere woningen, niet alleen woningen bouwen maar ook de bijbehorende voorzieningen realiseren, en het wonen met zorg op zo individueel mogelijk niveau inhoud geven.

Hier gooit Rob een knuppel(tje) in het hoenderhok door erop te attenderen dat er in heel Lindenholt 0 zorgwoningen gerealiseerd zijn. Terwijl men in de Horstacker (waar supermarkt, gezondheidscentrum en bushaltes aanwezig zijn) al  twee jaar bezig is om dit gedeelte het “levensloopbestendige hart” van Lindenholt te maken. Wanneer komt men van woord tot daad?

Afspraken:

*de nu aanwezige politici spreken binnen een half jaar met de bewonersvereniging Horstacker over dit onderwerp!

*Tobias van Elferen gaat praten met VMBO-college om op voorzieningenniveau koppelingen te maken met de wijk, bijvoorbeeld een wijkrestaurant.

Met deze afspraken wordt de stellingenronde afgesloten.

Tot slot van het eerste deel dankt Jan vast alle politici vast voor hun aanwezigheid en inzet en benadrukt dat zij een beroep moeten blijven doen op de capaciteiten van de bewoners. Bijzondere dank aan Rob Jaspers, die onbezoldigd maar met esprit de avond leidde. En hulde aan de medewerkers van het wijkatelier; ook hun aandeel is vrijwillig! Slotwoord: ga stemmen op 21 maart.

Het tweede deel van de avond wordt benut om individueel de politici te spreken en/ of te bevragen. Er ontstaan al heel snel levendige gesprekken. Als je dit zo beziet, ontstaat toch de indruk dat de politiek in Lindenholt wel leeft.

 

Deze avond heb ik geleerd dat politici bevlogen mensen zijn. Mensen die veel van hun tijd en energie geven aan het dienen van een belang dat groter is dan alleen dat van henzelf. Die breder willen denken dan alleen hun eigen straatje en die zoeken naar hoe zij de verbinding aan kunnen gaan om samen sterker te staan. Verbinding zowel met de inwoners als met de andere partijen, waarbij duidelijk is dat ideologie en daadkracht elkaar nodig hebben.

Jonge vrouwen en mannen, die gericht zijn op gezonde woorden én daden. Gezond in eigen denken en doen, gezond in gezamenlijk denken en doen. Met een vleugje gezonde concurrentie op  zoek naar een (samen-)werkbare samenleving.

Namens de BOL

Anja Steenbergen

Reacties

Bekijk al het nieuws uit je buurt »